Reklamační řád

Reklamační řád specifikuje postup zákazníka a společnosti HEDVA ČESKÝ BROKÁT s.r.o., vznikne-li na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění reklamace vyplývající z vady prodávaného zboží.

 

I.

Základní podmínky reklamace 

 

1. Při výběru zboží musí zákazník zvážit účel užití, provedení, druh materiálu a způsob ošetřování.

2. Po celou dobu užívání zboží je nutné zvážit všechny nepříznivé faktory ovlivňující kvalitu a jeho životnost, jako např.: nadměrné užívání výrobku, užívání k nevhodným účelům, špatné ošetřování.

3. Nutnou podmínkou je ošetřovat zboží dle pokynů uvedených na jeho štítku se symboly a to zvláště u choulostivých materiálů.

 

II.

Základní podmínky reklamace

 

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat

2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

3. Za změnu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, jenž vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nadměrného užívání, špatného ošetřování, nevhodnou manipulací, poškození třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu či v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno.

4. V případě uplatnění reklamace má zákazník právo na odstranění vady a vyřízení bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se společnost HEDVA ČESKÝ BROKÁT nedohodne se zákazníkem jinak). O způsobu reklamace rozhodne vedoucí prodejny nebo jiný kompetentní pracovník společnosti HEDVA ČESKÝ BROKÁT.

5. Zboží k reklamaci musí být čisté, suché, hygienicky nezávadné, opačném případě (zboží špinavé, mokré, plesnivé) bude reklamace zamítnuta.

 

III.

Místo a způsob uplatnění reklamace

 

1. Zákazník může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně HEDVA ČESKÝ BROKÁT a to osobně či poštou. Nákup reklamovaného zboží je nutno prokázat účtenkou či jiným vhodným způsobem.

2. Vedoucí prodejny či jiný pověřený pracovník je povinen situaci řešit a posoudit zda-li může být reklamační řízení zahájeno. Shledá-li vedoucí prodejny či jiný pověřený pracovník reklamaci za oprávněnou musí vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, předmět reklamace a způsob řešení reklamace, jenž požaduje zákazník, dále kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud je reklamace neoprávněná musí být zákazníkovi vydáno zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

IV.

Lhůty pro uplatnění reklamace

 

1. Právo na reklamaci musí být uplatněno v době do 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Reklamace musí být ihned uplatněna po shledání závady zboží. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží v takové míře, že nebude možné objektivně posoudit, což může vést k zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba není doba životnosti zboží. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

 

V.

Odstranitelné vady

 

1. Odstranitelná vada je taková, která lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a nebo kvalita zboží.

2. V případě výskytu a objektivního posouzení odstranitelné vady má zákazník právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

3. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží).Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

4. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

VI.

Neodstranitelné vady

 

1. Neodstranitelná vada je vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) odstoupit od kupní smlouvy.

 

3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 14. listopadu 2023.

 

 

Zpět do obchodu